Public
Authored by Miss Digital World

LSS là phí gì?

LSS là phí gì? Đây là một loại phí áp dụng cho ngành xuất nhập khẩu. Vậy vì sao lại phải áp dụng mức phụ phí này? Hay là do các đơn vị vận tải tự đề ra? Câu trả lời chính xác sẽ có trong bài viết Miss Digital World chia sẻ dưới đây. https://www.missdigitalworld.com/lss-la-phi-gi/

1 Byte
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment