Public
Authored by Miss Digital World

Ước là gì?

Toán học lớp 6 là một sự thay đổi hoàn toàn mới về kiến thức dành cho các bạn học sinh. Nó được nâng cao hơn hẳn so với những gì chúng ta làm quen về phần số hay phần hình ở bậc tiểu học. Trong đó liên quan đến phần số chính là những khái niệm có phần trừu tượng như ước là gì, bội là gì,… Hãy cùng tìm hiểu về những khái niệm mới này qua những chia sẻ từ Miss Digital World. https://www.missdigitalworld.com/uoc-la-gi/

1 Byte
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment