Public
Authored by Miss Digital World

G Suite là gì?

Chúng ta có lẽ đã quá quen thuộc với Google, nơi cung cấp cho bạn công cụ tìm kiếm trên internet hay gmail,…. Vậy bạn đã biết đến G Suite là gì hay chưa? Đây là một trong những bộ ứng dụng mới nhất mà ông lớn Google giới thiệu đến người dùng. G Suite hướng đến đối tượng khách hàng sử dụng là các doanh nghiệp với nhiều tiện ích tối ưu. Hãy cùng Miss Digital World khám phá những thông tin hữu ích tại bài viết này. https://www.missdigitalworld.com/g-suite-la-gi/

1 Byte
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment