Public
Authored by Miss Digital World

LGBT là gì?

Hiện nay, mọi người nhắc đến LGBT ngày càng nhiều. Cụm từ này xuất hiện ở nhiều phương tiện truyền thông, thậm chí là có khá nhiều những cuộc thi, chương trình được tổ chức để dành riêng cho cộng đồng này. Vậy bạn có biết LGBT là gì? Cộng đồng này có gì đặc biệt? Hãy cùng Miss Digital World tìm hiểu chi tiết hơn qua nội dung bài viết dưới đây nhé. https://www.missdigitalworld.com/lgbt-la-gi/

1 Byte
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment