Public
Authored by Miss Digital World

ADD là gì ?

Hiện nay, nếu để ý bạn có thể nhận thấy từ “Add” ngày càng được sử dụng nhiều hơn. Trong nhiều ngữ cảnh, mọi đối tượng đều hay nhắc đến cụm từ này. Nhất là trên các trang mạng xã hội, từ “add” lại càng thông dụng hơn bao giờ hết. Vậy cụ thể ý nghĩa của từ add là gì? Chúng ta hãy cùng Miss Digital World tìm hiểu chi tiết điều này qua bài viết dưới đây nhé. https://www.missdigitalworld.com/add-la-gi/

1 Byte
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment