Public
Authored by Miss Digital World

Underground là gì?

Ngày nay, dòng nhạc underground dần dần khẳng định vị thế của mình trong lòng những người yêu nhạc Việt. Tuy nhiên, khái niệm này còn khá mới mẻ đối với những người mới nghe nhạc. Như vậy underground là gì? và chúng có các đặc trưng phổ biến nào? Hãy cùng Miss DigitalWorld giải đáp thắc mắc cho bạn qua bài viết dưới đây. https://www.missdigitalworld.com/underground-la-gi/

1 Byte
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment