Public
Authored by Miss Digital World

Uphold là gì?

Bạn đã từng quá quen với việc sử dụng ví online để chuyển tiền. Những vấn đề là các loại ví online ngày nay chỉ giải quyết cho bạn chuyển trên 1 loại tiền tệ. Tức là bạn chỉ có thể chuyển duy nhất tiền Việt Nam qua các loại ví như Momo, Viettel Pay hay Zalo Pay,…Vậy có loại ví tiền online nào có thể giải quyết đồng thời 3 vấn đề, chuyển được nhiều loại tiền tệ, chuyển được ở nhiều quốc gia. Và có thể chuyển đổi tiền tệ tự động khi chuyển xuyên quốc gia. Bạn nghĩ liệu có loại ví nào không? Chắc chắn có và ở đây Miss Digital World xin giới thiệu cho bạn nền tảng ví điện tử Uphold. Vậy Uphold là gì? Sử dụng như thế nào và ưu nhược điểm của ví này là gì? https://www.missdigitalworld.com/uphold-la-gi/

1 Byte
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment