Public
Authored by Miss Digital World

Inbox là gì?

Hiện nay mọi người thường nói với nhau rằng Check inbox đi, rep inbox đi. Vậy cụ thể inbox là gì? Inbox dùng trên các trang mạng xã hội khác nhau có khác nhau không? Đây là một trong những thắc mắc được khá nhiều người đặt ra khi họ tiếp xúc với cụm từ này. Vậy còn bạn thì sao? Bạn có hiểu rõ inbox là gì hay không? Hãy cùng Miss Digital World tìm hiểu chi tiết hơn về điều này qua bài viết dưới đây nhé. https://www.missdigitalworld.com/inbox-la-gi/

1 Byte
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment