Public
Authored by Miss Digital World

Paypal là gì?

Bạn đã từng mua hàng online và thanh toán hóa đơn bằng thẻ Paypal chưa? Nếu chưa thì thật tiếc cho bạn. Tiếc bởi bạn vừa bỏ qua một hình thức thanh toán khá ưu Việt đấy! Trước kia thường khi mua hàng online chúng ta thường sử dụng hình thức chuyển tiền qua thẻ ngân hàng nội địa là nhiều. Nhưng những năm gần đây tại Việt Nam xuất hiện thêm 1 hình thức thanh toán đó là Paypal. Hay cụ thể hơn là thanh toán bằng ví Paypal. Làn sóng sử dụng Paypal trong những năm gần đây tại Việt Nam thì khá rộng và phổ biến.

Vậy Paypal là gì? Hình thức này có gì ưu Việt và tiện lợi! Cùng Miss Digital World khám phá ngay tại bài viết này nhé. https://www.missdigitalworld.com/paypal-la-gi/

1 Byte
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment