Public
Authored by Miss Digital World

F&B là gì?

F&B hiện nay như một bệ phóng thương hiệu vững chắc cho bất cứ 1 thương hiệu nhà hàng khách sạn nào. Nó được coi là trung tâm đánh giá và tạo ra những trải nghiệm chính cho khách hàng. Bất cứ một dịch vụ nào của loại hình nhà hàng, khách sạn đều không thể bỏ qua F&B. Theo báo cáo tài chính năm 2019 thì F&B được coi là ngành mang lại lợi nhuận cực kỳ lớn. Lớn ở đây là bao gồm 2 thứ đó chính là: thương hiệu và lợi nhuận.

Vậy F&B là gì? Điều gì làm nên một dịch vụ F&B chất lượng. Top 4 xu thế thịnh hành của F&B trong khách sạn hiện nay. Hãy cùng Miss Digital World tìm hiểu chi tiết về nó nhé. https://www.missdigitalworld.com/f-n-b-la-gi/

1 Byte
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment