Public
Authored by Miss Digital World

419 là gì?

Thế giới ngôn ngữ của giới trẻ luôn phong phú, đặc biệt. Nếu không tìm mà hiểu được thì chắc chắn chúng ta sẽ bị bỏ lại phía sau, khó có thể hòa nhập vào cuộc trò chuyện. Gần đây xuất là sự xuất hiện của con số 419. Vậy 419 là gì và nguồn gốc của con số này từ đâu? Mọi câu hỏi đó sẽ được Miss Digital World bật mí tại bài viết này. https://www.missdigitalworld.com/419-la-gi/

1 Byte
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment