Public
Authored by Miss Digital World

eSIM là gì?

Dạo gần đây những tín đồ công nghệ thường nói về eSIM. Thậm chí eSIM còn được đánh giá là xu hướng mới của điện thoại thông minh. Gần đây nhất là Viettel thông báo đã triển khai thành công sử dụng eSIM. Vậy thực chất eSIM là gì và eSIM hoạt động như thế nào? Hãy cùng Miss Digital World tìm hiểu chi tiết trong nội dung bài viết này nhé. https://www.missdigitalworld.com/esim-la-gi/

1 Byte
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment