Public
Authored by Miss Digital World

520 là gì?

Bạn có biết rằng trong tiếng Trung mỗi một con số đều ẩn chứa một ý nghĩa riêng vô cùng đặc biệt. Dạo gần đây, con số 520 bỗng nhiên trở thành một hiện tượng được đông đảo các bạn trẻ Trung Quốc sử dụng. Vậy 520 là gì mà sao lại có thể trở thành một câu nói quốc dân? Bài viết dưới đây, Miss Digital World sẽ bật mí những điều hay ho về 520. https://www.missdigitalworld.com/520-la-gi/

1 Byte
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment