Public
Authored by Miss Digital World

ERP là gì?

Chắc hẳn phần lớn mọi người đều biết ERP là từ viết tắt của cụm từ Enterprise Resource Planning – Hệ thống hoạch định nguồn nhân lực. Tuy nhiên, hoạt động của hệ thống này ra sao và vai trò của ERP là gì đối với phòng nhân sự nói riêng và một doanh nghiệp nói chung? Bài viết dưới đây Miss Digital World sẽ mang tới cho anh em những phân tích chuẩn xác nhất. https://www.missdigitalworld.com/erp-la-gi/

1 Byte
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment