Public
Authored by Miss Digital World

Of là gì?

Hiện nay, chúng ta có thể thấy “of” là từ khóa xuất hiện rất phổ biến trong tiếng anh. Tuy nhiên, rất nhiều người vẫn không biết of là gì? Hơn nữa, cách sử dụng từ này ra sao là đúng nhất. Trên thực tế, of là một từ tiếng anh có khá nhiều nghĩa. Vậy cụ thể, chúng ta có thể hiểu ý nghĩa của từ of theo những chiều hướng nào? Hãy theo dõi bài viết dưới đây của Miss Digital World để được giải đáp nhé! https://www.missdigitalworld.com/of-la-gi/

1 Byte
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment