Public
Authored by Miss Digital World

THC là phí gì?

Rõ ràng chúng ta đều biết THC là chữ cái viết tắt của Terminal Handling Charge và được hiểu là khoản phụ phí xếp dỡ hàng hóa tính trên mỗi container. Vậy THC là phí gì? Tại sao lại phải có phí THC và cách thức mà Việt Nam áp dụng loại phí THC là gì? Hãy cùng chuyên gia tại Miss Digital World giải đáp câu hỏi này nhé. https://www.missdigitalworld.com/thc-la-phi-gi/

1 Byte
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment