Public
Authored by Miss Digital World

Quy hoạch 1/500 là gì?

Nếu bạn đang làm trong lĩnh vực bất động sản hoặc có nhu cầu mua đi bán lại đất đai của các dự án ở giai đoạn triển khai thì chắc chắn phải nắm rõ quy hoạch 1/500. Vậy giấy phép quy hoạch 1/500 là gì và những điều kiện cũng như quy trình thực hiện diễn ra như thế nào? https://www.missdigitalworld.com/1-500-la-gi/

1 Byte
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment